GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Tlačová konferencia

Keď máte nápad a chcete, aby o ňom vedeli aj ostatní!

KLIENT

Päť miest, ktoré sa rozhodli spustiť kampaň zameranú na rozvoj mestského turizmu. Cieľom kampane je predstaviť mestá ako atraktívne destinácie ponúkajúce širokú škálu možností na trávenie voľného času.

ZADANIE

Zorganizovať raňajky pre novinárov, kde by sa spoločná kampaň predstavila. Klient požadoval komplexné organizačné zabezpečenie podujatia, moderovanie, návrh a výrobu propagačných materiálov, ako aj prípravu scenára tlačovej konferencie.

VÝZVY

Klienti nemali presnú predstavu o hlavnom komunikačnom posolstve a vo viacerých otázkach sa vyslovene nezhodli.

NÁŠ PRÍSTUP

Urobili sme zoznam novinárov a blogerov, ktorí sa venujú problematike cestovného ruchu. Na základe dostupných informácií sme vypracovali nielen scenár tlačovej konferencie, ale aj hlavné posolstvá, ktoré majú byť komunikované. Scenár bol navrhnutý tak, aby ponechal dostatočný priestor na prezentáciu jednotlivých mestských destinácií a kampane vo všeobecnosti.

Klientovi sme navrhli, aby prezentoval aj výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý ponúkol zaujímavé údaje o cestovnom ruchu a preferenciách Slovákov.

VÝSLEDOK

Raňajky s novinármi sa uskutočnili v Bratislave za účasti takmer 20 novinárov z printových, elektronických a audiovizuálnych médií. Informáciu o kampani pokryli všetky kľúčové médiá na Slovensku. Viacerých novinárov téma zaujala do takej miery, že sa jej redakčne venovali aj v nasledujúcich mesiacoch.

V decembri 2013 sme usporadúvali event pre najvýznamnejších klientov spoločnosti SPP-distribúcia. Na zorganizovanie eventu sme si vybrali firmu getCLIENTS. So službami agentúry sme boli veľmi spokojní. Najviac oceňujeme ľudský prístup a promptné a flexibilné riešenie každej požiadavky, ktorá z našej strany vystala.

SPP-distribúcia, a.s.