GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Korporátna identita

Keď komunikácia má podporiť predaj a osloviť nové trhy!

​KLIENT

Strojárenská firma s viac ako 20-ročnou tradíciou na slovenskom trhu. Firma projektuje, vyrába a dodáva komplexné riešenia automatizovaných liniek pre oblasť prepravy, manipulácie, balenia a plnenia rôznych druhov tovarov. Patrí medzi popredných hráčov v danom odvetví a má ambíciu výraznejšie sa presadiť na zahraničných trhoch.

ZADANIE

Vytvorenie novej firemnej identity a komunikačnej stratégie. Existujúca identita firmy (logo, webová stránka, propagačné materiály, vizitky atď.) bola vytvorená v čase jej založenia, preto už nespĺňala aktuálne kritériá kladené na grafiku a technologické riešenia. Súčasťou zadania bol aj návrh komunikačnej stratégie vo vzťahu k zahraničným partnerom a potenciálnym klientom.

​VÝZVY

Majiteľ firmy si bol plne vedomý nutnosti zmien týkajúcich sa firemnej identity, no z pozície zakladateľa vnímal zmenu citlivejšie, ako isté ukončenie jednej veľkej etapy. Z pohľadu nastavenia komunikácie voči zahraničným partnerom bolo najväčšou výzvou nájsť prvky odlíšenia sa firmy vo veľmi konkurenčnom prostredí.

NÁŠ PRÍSTUP

Každú zmenu sme majiteľovi firmy dôsledne vysvetlili a vyargumentovali. Do úvahy sme pritom zobrali všetky obavy a pripomienky.

VÝSLEDOK

Pre firmu sme vytvorili novú korporátnu identitu, pričom sme zachovali farebnú škálu, ktorú firma používala od svojho založenia. Vytvorili sme nové logo vystihujúce aktuálne smerovanie firmy, kompletnou zmenou prešla aj webová stránka. Pre zamestnancov sme na interné použitie vytvorili šablóny jednotlivých divízií firmy. Zmenou dizajnu prešli aj vizitky, hlavičkový papier či reklamné predmety.

Keďže firma aktívne vystavuje na medzinárodných veľtrhoch, pripravili sme nové propagačné materiály, roll-upy a bannery. Firma sa začala intenzívnejšie prezentovať na zahraničných trhoch, jednak formou priamej komunikácie, a jednak prostredníctvom profesionálnych sociálnych sietí či štvrťročne vydávaného newslettera, ktorý sme na tento účel vytvorili.

S firmou getCLIENTS sme spolupracovali na pre nás špecifickom a výnimočnom projekte v oblasti, kde sme mali nulové skúsenosti. Ich prístup bol vysoko profesionálny, boli ústretoví, nápomocní a najmä veľmi trpezliví. Výsledok bol prínosný a boli sme s ním nad naše očakávania spokojní. Škoda, že sme sa k podobnej príležitosti odvtedy nedostali, spoluprácu by sme si určite radi zopakovali.

ESTEN s.r.o., Košice