GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Komunikačná stratégia

Keď sa takmer 20-ročná nadácia rozhodne robiť veci inak!

KLIENT

Mimovládna nezisková organizácia pôsobiaca na území, ktoré pokrýva 21 miest a obcí s približne 160 000 obyvateľmi. Nadácia, ktorá takmer 20 rokov grantuje, realizuje projekty, vzdeláva a spája komunitu.

ZADANIE

Nastaviť novú komunikačnú a fundraisingovú stratégiu nadácie.

VÝZVY

Podobne ako u iných klientov z neziskového sektora, najväčšou výzvou bolo dospieť k pochopeniu, že žiadna fundraisingová stratégia neprinesie úspech sama o sebe. Dlhodobý úspech vie organizácii zaručiť len prepracovaná, na mieru šitá a dôsledne implementovaná komunikačná stratégia ako nevyhnutný základ úspešného fundraisingu.

V procese tvorby stratégie sa vynorila aj ďalšia výzva: zložitosť prijímania nových riešení a postupov v organizácii, ktorá funguje podľa určitých pravidiel už pomaly dve dekády. Keďže vedenie nadácie si bolo plne vedomé nevyhnutnosť zmeny, aj túto výzvu sa nám podarilo úspešne zvládnuť.

NÁŠ PRÍSTUP

Vzhľadom na zadanie sme navrhli spoluprácu formou riadených konzultácií s presne stanoveným harmonogramom, obsahom a štruktúrou výstupov. Po dôkladnej analýze súčasného stavu (SWOT, PEST, analýza konkurencie) sme s klientom postupne prešli všetky prvky budovania značky organizácie, nanovo sme zadefinovali a charakterizovali jednotlivé cieľové skupiny nadácie, naformulovali vhodné posolstvá a nastavili nástroje pre každú cieľovú skupinu.

Dôkladne sme sa venovali špecifikám novej generácie donorov a ich preferenciám. V rámci konzultácií sme tiež pripomienkovali návrhy nového loga, navrhli sme nové on-line nástroje a pracovali sme aj na novej webovej stránke nadácie.

VÝSLEDOK

Pre nadáciu sme vytvorili komplexnú komunikačnú stratégiu, ktorá odráža potenciál jej projektov a silu v regióne. Stratégia reflektuje požiadavky novej generácie donorov, zahŕňa nové komunikačné trendy, výraznejšie angažuje komunitu a celkovo zvyšuje interakciu.

Precízna realizácia stratégie v praxi je predpokladom úspešného fundraisingu, ako aj naplnenia ambície nadácie posilniť svoju značku aj za hranicami regiónu.

S firmou getCLIENTS sme spolupracovali na pre nás špecifickom a výnimočnom projekte v oblasti, kde sme mali nulové skúsenosti. Ich prístup bol vysoko profesionálny, boli ústretoví, nápomocní a najmä veľmi trpezliví. Výsledok bol prínosný a boli sme s ním nad naše očakávania spokojní. Škoda, že sme sa k podobnej príležitosti odvtedy nedostali, spoluprácu by sme si určite radi zopakovali.

ESTEN s.r.o., Košice