GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Byť dobrým susedom

Strategicky zmýšľajúcich vrcholových manažérov na celom svete v súčasnosti spája záujem maximalizovať trhovú hodnotu firmy a zároveň budovať hodnotnejšiu spoločnosť

Strategicky zmýšľajúcich vrcholových manažérov na celom svete v súčasnosti spája záujem maximalizovať trhovú hodnotu firmy a zároveň budovať hodnotnejšiu spoločnosť. Takéto zmýšľanie firmám umožňuje podieľať sa na zlepšovaní podmienok v spoločnosti a vytvárať hodnoty, ktoré sú dôležité pre akcionárov, investorov, zamestnancov i ďalších partnerov.

Angažovanosť firiem v komunitách je na Slovensku pomerne nová téma, ale jej význam postupne rastie. Firemná filantropia je v súčasnosti integrálnou súčasťou dlhodobého strategického plánu každého významného podniku, ako aj dlhodobého budovania značky a imidžu firmy. Vo svojej podstate ovplyvňuje všetky činnosti firmy – zvyšuje ich vplyv a efektivitu a dodáva im pridanú hodnotu. Firmy pristupujú k tejto oblasti veľmi aktívne, vypracúvajú stratégie, vyhľadávajú vhodné projekty a partnerov.

Filantropické správanie firmy zvyšuje povedomie o značke a zároveň priamo ovplyvňuje pronákupné rozhodovanie koncového zákazníka. Až 65 % spotrebiteľov v Spojených štátoch amerických uprednostní pri nákupe značku spojenú s dobročinnou aktivitou. Ak sa pozrieme na prieskumy v krajinách, ktoré majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti, zistíme, že firmy podporujúce dobrú vec sú v porovnaní s ostatnými vnímané výrazne lepšie.

Prieskumy ukazujú, že aj slovenskí zákazníci začínajú byť citlivejší na to, výrobky akej firmy kupujú a akú má táto firma povesť. Väčšina respondentov deklaruje prípadnú kúpu výrobku podporujúceho dobročinný účel. Podľa výsledkov prieskumu je až 91 % obyvateľov Slovenska presvedčených, že spoločensky prospešné aktivity by mali podporovať všetky firmy, ktoré na to majú potenciál.

Existuje celý rad možností a nástrojov, ako sa firmy môžu angažovať v komunite a podporiť dobrú vec. Na Slovensku, rovnako ako v zahraničí, je najčastejšie využívaným spôsobom daru priama finančná podpora, ktorá je založená na tom, že firma jednorazovo alebo opakovane daruje prostriedky na podporu dobrej veci. Z hľadiska obdarovaného je oveľa prínosnejšia opakovaná podpora, ktorá mu umožňuje použitie daru plánovať, a tým ho aj efektívnejšie využiť. Firme zas takáto forma podpory umožňuje lepšie sledovať prínos prostriedkov..

Z hľadiska internej komunikácie a aktívneho zapojenia zamestnancov patria medzi dôležité a prínosné nástroje zbierky medzi zamestnancami. Firma môže urobiť zbierku medzi zamestnancami, ktorú neskôr znásobí vkladom zo zdrojov firmy. Firma tiež môže zapožičať svojich zamestnancov a odborníkov na jednorazové akcie alebo dlhodobé projekty. Firemné dobrovoľníctvo je výborným prostriedkom na zlepšenie spolupráce v komunite a zvýšenie motivácie zamestnancov firmy.

Stále bežnejším spôsobom sa stáva nepeňažná podpora. Správne zvolená forma môže byť prínosom tak pre neziskovú organizáciu, ako aj pre firmu. Typickým príkladom takejto „win-win“ situácie je podpora, ktorú firmy poskytujú prostredníctvom vlastných produktov a služieb, kedy popri podpore neziskovej organizácie posilňujú aj svoju značku.

Hoci firemná filantropia bola spočiatku vnímaná skôr ako trendová záležitosť a nie ako súčasť dlhodobého budovania značky a imidžu firmy, v ostatnom čase sa začína napĺňať jej podstata a mení sa aj prístup manažmentu.

We found in getCLIENTS that sensitivity, high attention and deep understanding that are crucial when communicating for the nonprofit sector. getCLIENTS consultants are very professional, solution-oriented, proactively trying to identifying new PR opportunities. They manage to successfully promote our projects in Slovak media, in times when journalists’ attention is directed mostly on the economic and political scene, and less on issues such as social integration, education, contemporary culture.

Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, Viedeň